Varhany pro Vinoř

Varhany potřebují opravu


Autor: Ondřej Hrubý, Kamila Brunovská Publikováno: 2. 1. 2019

Tento článek byl zveřejněn dne 2. 1. 2019 ve 138. čísle Vinořského zpravodaje.

Nyní již minulý rok 2018 se mohl chlubit opravdu rekordním suchem, které si vybralo svou daň. Kromě úrody utrpěla i řada varhan v českých kostelích a vinořské varhany bohužel nebyly výjimkou. Varhany jsou hudební nástroj, který je velmi citlivý na výkyvy teplot a vlhkosti. Kromě pravidelného ladění tedy potřebují mimořádnou péči, a to platí obzvláště v období parných dní. Pokud se navíc sucho přidá k jiným komplikacím, např. dlouhodobému opotřebení či nevyhovujícímu stavu některých částí nástroje, může to pro varhany znamenat zkázu.

Vinořské varhany již delší dobu nejsou v dobrém stavu. Převážně vzduchová soustava, vzdušnice a vzduchovody trpí řadou netěsností, mimo jiné způsobených červotočem, který sice již není aktivní, ale stihl do celého nástroje „vyvrtat“ řadu malých děr. Varhany tak mají málo vzduchu, slábne tlak a to se negativně projevuje na výsledném zvuku. Bohužel nelze vzít záplatu a problém tak jednoduše vyřešit. Nástroj si žádá generální opravu.

Dovolte nejprve trochu historie: asi před 140 lety, kolem roku 1880, provedl přestavbu nástroje varhanář Karel Schiffner. Přestavba spočívala převážně ve výměně zhruba poloviny všech píšťal za nové, jinak znějící, širší píšťaly. S tím se také pojil způsob usazení píšťal ve skříni – aby se tam vešly, bylo nutné uchýlit se k nevhodným kompromisům. Z nástroje tak vznikl jakýsi romanticko-barokní hybrid a varhany od té doby znějí při silnější hře až nepříjemně ukřičeně. Mnoho původně barokních varhan bohužel prošlo podobnou přestavbou. Dělo se to kvůli jiné představě o zvukovém ideálu té doby. Zvuk vinořských varhan tím ztratil svůj původní barokní lesk.

Pastorační rada farnosti po odborné poradě s diecézním organologem p. Štěpánem Svobodou (odborníkem Arcibiskupství pražského zodpovědným za správu, konzultaci a koordinaci všech činností týkajících se varhan ve všech kostelích nacházejících se na území pražské arcidiecéze) rozhodla, že nutnou opravu spojí s restaurováním a návratem nástroje do původní barokní podoby tak, jako tomu bylo kolem roku 1770, kdy byly varhany postaveny. To by nejen pozvedlo charakter a kvalitu zvuku, ale umožnilo i lepší technické řešení – například usazení píšťal uvnitř skříně. Toto rozhodutí je samozřejmě spojené s většími finančními náklady, než by tomu bylo u „běžné opravy“. Nicméně je třeba si uvědomit, že neopravujeme rozbitou sekačku, ale kulturní památku, která má být odkazem pro další generace a měla by tudíž vydržet funkční alespoň dalších sto let.

Plánované restaurování bude rozdělené do čtyř etap, přičemž jednotlivé etapy lze realizovat a financovat samostatně, i s časovým odstupem. Nástroj po realizaci každé z etap zůstane vždy hratelný. Časová náročnost všech prací je odhadována přibližně na dva roky (za předpokladu, že by na sebe etapy okamžitě navazovaly). Celkové finanční náklady na restaurování činí dle organologem zpracovaného rozpočtu =1.662.000,-Kč. Tím, že se formálně jedná o restaurování varhan, je možné zažádat Magistrát Hlavního města Prahy a Ministerstvo kultury o dotaci a zapojit i vinořské občany. Uvažujeme o projektu Adopce píšťal, který podpoří sounáležitost a pouto lidí k místu, kde žijí. Dovolte nám uvést příklad malé obce a ještě menší farnosti Přepychy (cca 600 obyvatel), kde při zapojení obecního úřadu při pořádání kulturních akcí a uskutečnění projektu adopce píšťal byla realizována generální oprava varhan v hodnotě cca 1.200.000,-Kč v průběhu pouhých dvou let (2016/2017). Je to důkaz toho, že s nadšením a při vzájemné spolupráci se dobrá věc podaří.

Rádi bychom tedy vyzvali všechny občany a příznivce naší farnosti ke štědrosti. Samozřejmě se nelze bez dalšího spoléhat na zdroje vnější, i za předpokladu podpory od magistrátu či ministerstva je nutná nemalá spoluúčast farnosti, jejíž finanční prostředky jsou omezené. V blízké době plánujeme zřídit transparentní účet, na který budou shromažďovány prostředky určené na plánované restaurování varhan.

Aktuálně lze přispět libovolnou částkou převodem na bankovní účet Vinořské farnosti, č. účtu: 113495329/0800, anebo osobně - formou složením hotovosti u paní Marie Krajlové. V obou případech Vám bude vystaveno potvrzení o přijetí daru, které můžete uplatnit v daňovém přiznání a snížit si tak základ daně. Potvrzení též farnost zavazuje uplatnit nabyté peníze pouze na účel restaurování varhan. V případě zájmu napište prosím e-mail na adresu: krama@volny.cz a my Vám potvrzení obratem zašleme.

Bude záležet na každém z nás, zda bude farnost schopna unést opravu vzácného historického nástroje, který má sloužit ke chvále Boží i dalším generacím.

Za farnost varhaník Ondřej Hrubý a za ekonomickou radu farnosti Kamila Brunovská

← Zpět na seznam článků